Tractament Imatge

Amb aquesta inscripció autoritzo el CB Calella a la publicació, difusió i reproducció de la meva imatge, en fotografies i gravacions relacionades amb les activitats del club, i que s’exposin públicament a la pàgina web i a les seves xarxes socials.

El present consentiment i autorització s’atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica.